Ekstraordinært årsmøte

Til Medlemmene i Egersunds IK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Egersunds Idrettsklubb.

Dato: 2. januar 2024 Tid: Kl. 20:00
Sted: Klubbhuset

Saksliste:

1. Åpning av møtet ved leder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder og referent
4. Banesituasjon Idrettsparken

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,

Bernt Blitzner Leder Egersunds IK

Sak 4. BANESITUASJON IDRETTSPARKEN

Banesituasjon i Idrettsparken i Egersund har lenge vært en problemstilling, da først og fremst for klubbens fotballavdeling. Gressmatten er utslitt, og har ved anledninger ført til at klubben har måttet spille sine resterende bortekamper i henholdsvis Sandnes og Jørpeland. Senest skjedde dette i år, der fotballavdelingen greide et historisk opprykk til OBOS-ligaen på Jørpeland Stadion.

En anstrengt kommuneøkonomi har ført til at det er lite rom for anleggseier Eigersund kommune å gjennomføre nødvendige oppgraderinger. Det har vært gjennomført flere møter mellom fotballavdelingens representanter og kommunen i forsøk på å finne en løsning før sesongen 2024.

Situasjonen har nå kommet dit hen, at det bes årsmøtet ta stilling til om det skal søkes Eigersund kommune om leie av Idrettsparken for en periode på 10 år.

Leieforholdet innebærer at klubben overtar ansvar for drift av hele anlegget, inkl. tribune. Et slikt leieforhold er likevel underlagt visse forutsetninger:

 • ●  Det ytes et driftstilskudd fra Eigersund kommune tilsvarende det kommunen selv ville brukt som baneeier/drifter av anlegget i leieperioden.
 • ●  Eigersund kommune forskutterer Tippemidler i forbindelse med oppgraderingen.
 • ●  Klubben står fritt til selv å foreta de nødvendige oppgraderinger herunder skifte av dekke påfotballbanen samt montering av flomlys.
 • ●  Klubben får mulighet til å selge navnerettigheter i leieperioden.
 • ●  Oppmerking og rehabilitering av friidrettsanlegget holdes utenfor avtalen og skal fortsattbekostes av Eigersund kommune når tiden er kommet for at slik oppgradering skal skje.
 • ●  Årlig festeavgift til Opplysningsvesenets Fond bekostes fortsatt av Eigersund kommune.Internt i egen klubb vil dette først og fremst berøre fotballavdelingen og friidrettsavdelingen. Arbeidet med oppgradering av anlegget vil besørges og bekostes av fotballavdelingen i sin helhet. Inntekter fra salg av navnerettigheter vil således tilfalle fotballavdelingen til dekning av de kostnader man har ved renoveringen. Dette for å unngå låneopptak.En leieavtale av anlegget vil medføre at fotballavdelingen ønsker å skifte banedekket til kunstgress. Dette på grunnlag av overkommelige driftsutgifter, sikre flest mulig kan benytte anlegget herunder skoler i skoletiden (dette har vært et viktig moment for kommunen), sikre mulighet for fotballavdelingens A-lag herre til å kunne gjennomføre hele sesongen på egen hjemmebane da fotballsesong nå strekker seg fra april til november/desember.Det har blitt gjort en utredning av andre baneformer – herunder hybridgress – uten at dette er funnet egnet. Dette skyldes bl.a. høye driftsutgifter da denne vil kreve et betydelig vedlikehold, liten nytteverdi uten etablering av undervarme, vil kun være en fotballarena for eliten grunnet fortsatt restriktiv brukstid.Dette vil medføre at kastøvelsene spyd og diskos kun vil la seg gjennomføre med utstyr egnet for kast på kunstgress.Fotball og friidrettsavdelingen er enige om at det må lages en intern avtale, som sikrer friidretten så gode vilkår som mulig. Dette anføres i hovedtrekk å være:
 • ●  Sikre friidretten tilsvarende treningstider som man har i dag, med mulighet for at disse nå kan utvides til å gjelde hele året som en følge av etablering av flomlys.
 • ●  Løpende vedlikehold av friidrettsanlegg opprettholdes av minimum den standard den har vært gjennomført av Eigersund kommune.
 • ●  Partene i samråd ser på utbedring av eksisterende speakerbu/tidtakerbu, samt hvilke muligheter det vil ligge ved at fotballavdelingen etablerer ny speakerbu/fjernsynsfasiliteter på taket av hovedtribune.
 • ●  Sikre allmennheten tilgang til å kunne bedrive aktivitet på løpebanen.
 • ●  I fellesskap jobbe for at det kan etableres supplerende kastarena annet sted ennIdrettsparken.
 • ●  Friidretten blir tatt med på råd ved fremtidig skifte av fotballdekke dersom dette skulle bliaktuelt i leieperioden.

Forslag til vedtak:

1.

2. 3.

Hovedstyret gis fullmakt til å søke Eigersund kommune om leie av Idrettsparken for en periode begrenset opp til 10 år.
Hovedstyret gis fullmakt til å forhandle vilkår for leieforholdet med Eigersund kommune.
Det lages en intern avtale mellom fotballavdelingen og friidrettsavdelingen som sikrer at friidrettsavdelingens rettigheter blir ivaretatt på best mulig måte. Dette arbeidet delegeres til avdelingsstyrene.